தகவல் களஞ்சியம்

 

உலக அமைப்புகள் / நிறுவனங்கள் / இயக்கங்கள், நாடுகள், தலைவர்கள்,  மொழிகள், விளையாட்டுகள், ஊடகங்கள், மயங்கள், விருதுகள், வரலாற்று நிகழ்வுகள் மற்றும் பொது விஷயங்கள் தொடர்பான முதன்மைத் தகவல்கள், புள்ளி விவரங்கள் ஆகியவற்றை ஏந்தி வருகிறது இந்த அங்கம்.

பதிப்பு 1